TĚŽKÉ DILEMA STÁTNÍHO ZÁSTUPCE – dále mařit spravedlnost nebo odložit talár…

By | Nezařazené | No Comments

Těžké dilema státního zástupce

Co má přednost, loajalita k osvědčenému svědkovi nebo platné zákony? Toto dilema mnohdy řeší nejen Policie, ale i státní zástupci. Co však má činit státní zástupce, pokud se mu podaří, v rámci dlouholetého stíhání Oprávněné Osoby a Ředitele B, perfektně zdokumentovat trestnou činnost Ředitele A, svého osvědčeného svědka obžaloby?

Policie a státní zástupce detailně zdokumentovali a v soudním řízení řádně soudu předložili důkazy, že Oprávněná Osoba obdržela písemné pokyny, které představovaly zásah Ředitele A do probíhajícího správního řízení vedeného Oprávněnou Osobou. Oprávněná Osoba však neuposlechla písemných pokynů Ředitele A a nevydala jím připravené správní rozhodnutí a nadále postupovala ve správním řízení dle zákona. Nakonec Oprávněná Osoba vydala rozhodnutí ve správním řízení dle správního řádu, které ale bylo v přímém rozporu s názorem a přáním Ředitele A, který se o toto rozhodnutí snažil ještě před nástupem Oprávněné Osoby do funkce.

Policie i státní zástupce proto získali nezvratný dojem, že pokud Oprávněná Osoba nepostupovala dle pokynů Ředitele A, určitě musela dostat pokyn odjinud. Využili proto skutečnosti, že Oprávněná Osoba se znala s Ředitelem B, na kterého bylo zadání obvinit, obžalovat, zavřít. Během několika let důkladného a nákladného vyšetřování se však nepodařilo získat žádný důkaz, že by Ředitel B zasáhl do správního řízení nebo že by vydal pokyn, jak má rozhodnutí Oprávněné Osoby vypadat. Přesto byl Ředitel B obžalován a souzen.

Předem určený soudce Krajského soudu nepotřeboval žádný důkaz o vině Ředitele B, ostatně ani neposuzoval zákonnost rozhodnutí Oprávněné Osoby. Stačilo svědectví Ředitele A a skutečnost, že Oprávněná Osoba nevydala rozhodnutí připravené Ředitelem A. Soudce proto, i bez důkazů, nabyl oprávněného přesvědčení, že Ředitel B musel vydat někdy nějak nějaký pokyn, a pouze proto se Oprávněná Osoba odvážila konat dle správního zákona a tedy v rozporu s přáním a pokyny Ředitele A. Oprávněná Osoba byla odsouzena na mnohaletý trest odnětí svobody, stejně jako Ředitel B.

Vrchní soud rovněž neshledal žádných důkazů proti Řediteli B, ale, na rozdíl od Krajského soudu, nenabyl přesvědčení o vině Ředitele B, a proto Ředitele B plně zprostil obžaloby. Oprávněná Osoba však za rozhodnutí dle správního řádu musela strpět výkon trestu odnětí svobody, ze kterého Oprávněnou Osobu osvobodil až Nejvyšší soud, který potvrdil skutečnost, že postup dle správního řádu není zločinem.

Nejvyšší soud navíc konstatoval, že návrh rozhodnutí vypracovaný Ředitelem A, který Oprávněná Osoba nevydala, by byl porušením zákona. Policie a státní zástupce detailně zdokumentovali a nechali odsvědčit nezákonnou činnost Ředitele A, tj. jeho nezákonný zásah do správního řízení, stejně jako jím připravený písemný nezákonný návrh rozhodnutí.

Státní zástupce má nyní těžké dilema. Dle platných zákonů by měl obvinit Ředitele A, jehož trestnou činnost řádně, spolu s Policií, zadokumentoval a u soudů prokázal, ale jednalo se o jeho aktivního korunního svědka proti Řediteli B, který navíc aktivně svědčil jako svědek obžaloby i v jiných procesech. Téměř se nabízí ona klasická otázka: Be or not to be? Protože je však trestní řízení neveřejné, nikdo neví, zda byl již Ředitel A obviněn, či již byl obžalován nebo zda se bude čekat na promlčení……

Ivan Noveský   Institut pro energetiku z.s.

V Praze 21. 10. 2019

PROKURÁTORSKÝ STÁT – DÁREK K 30. VÝROČÍ DEMOKRACIE?

By | Nezařazené | No Comments

PŘIPRAVOVANÝ ZÁKON O STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ

 • Odmítáme, aby nevolené struktury měly ve státě větší moc, než zástupci občanů zvoleni v demokratických volbách

 

 • Odmítáme, snahu o posílení moci nevolených struktur a vytvoření jakéhosi čtvrtého pilíře
 • Odmítáme, aby státní zástupci byli bez zodpovědnosti a navždy ve svém uzavřeném neprodyšném systému. Dokonce, aby beztrestně iniciovali politický puč (například Nečasova vláda, Babišova vláda), který skrývají pod „právní názor“
 • IAV požádal ministryni spravedlnosti Marii Benešovou a další zákonodárce o zajištění nápravy stavu státního zastupitelství, jejich odborné erudovanosti a zachování demokracie
 • POŽADAVEK OBČANŮ, KTERÝ BYL PŘEDLOŽEN POLITIKŮM:

dovoluji si Vám jménem Institutu Aleny Vitáskové z. s. a dalších spolků, které pracují v oblasti ochrany lidských práv a svobod a dále jednotlivých občanů naší vlasti zaslat připomínku k právě připravované novele zákona o státním zastupitelství. Velmi kritizovaná novela především ze strany těch, kterých se týká (státních zástupců) nebere v úvahu také ty, kteří byli právě špatnou prací státních zástupců poškození, což ročně činí více než 5% obžalovaných. Na první pohled se procento nezdá být vysoké, ale za tímto procentem se skrývají zničené životy z velké části slušných lidí a jejich rodin, kteří se vůbec ničím neprovinili. Přitom státní zástupce si může vymýšlet cokoliv a nic se mu de facto nestane, je to jeho právní názor. Soudní proces může protahovat donekonečna a nikdo se neodváží ho stíhat pro trestný čin maření spravedlnosti.

Novelou zákona o státním zastupitelství se snaží vytvořit ještě větší neproniknutelnost do své soustavy, ještě více posílit již tak neúnosnou samostatnost. Jestli má být v této novele vytvořen další pilíř moci, tj. nějaká moc „prokurátorská“ tak se obáváme o absolutní ztrátu demokracie v tomto státě.

Odmítáme, aby stát řídily nevolené struktury, což státní zástupci jsou

Požadujeme, aby politici převzali zodpovědnost nad stavem státního zastupitelství a justice a sjednali nápravu

K předmětné novele zákona odmítáme složení komise tak, jak je připravována a státními zástupci požadována. Považujeme za zcestné, aby v komisi byli ti, kteří mají být vybírání, tj. státní zástupci.

Požadujeme, aby komise byla složena:

2 – zástupci Ministerstva spravedlnosti

1 – zástupce Senátu (předseda ústavně právního výboru)

1 – zástupce Poslanecké sněmovny (předseda ústavně právního výboru)

1 – zástupce z lidu

(předseda zapsaného spolku, který se zabývá ochranou lidských práv a svobod a nepobírá žádné finanční prostředky od státu tj. z různých dotací, veřejných financí, státního rozpočtu, evropských fondů, či jiných zahraničních zdrojů. Jako příklad uvádíme spolek Šalamoun, Chamurappi, Institut Aleny Vitáskové)

 

(Není od věci, zvážit, zda by se tato komise neměla zabývat kárnými prohřešky státních zástupců).

 

Dále požadujeme, aby bylo změněno kritérium požadované praxe pro uchazeče na pozici státního zástupce:

7 let praxe na státním zastupitelství zrušit a nahradit – 7 let praxe v advokacii, či v akademické sféře tj. odborná činnost na vysoké škole právního směru, či soudce.

Tímto chceme zamezit dosavadní praxi, kdy se stala státní zastupitelství „nedobytnou pevností“ a vnitřní život této instituce si vytvářel svá pravidla a klientelismus, který nebylo možné nikterak napravit. Možnost doplnit státní zastupitelství o odborníky s praxí v advokacii, akademické sféře, či v oblastí soudnictví je jedním z prvních kroků ke zvýšení jejich odborné erudovanosti, znalostí zákonů a podzákonných norem, jejich aplikace při hodnocení různých kauz. Což je v současné době závažným problémem odborné kvality státních zástupců a vede k narušení důvěry občanů v právní stát, vymahatelnost práva a spravedlnosti. S tímto jsou spojené nemalé finanční náklady nejen na odškodnění poškozených občanů, ale i nechvalnou statistiku v počtu státních zástupců na počet obyvatel, či počet stíhaných osob na počet obyvatel. Veřejný zájem je zvýšit kvalitu výkonu státního zastupitelství, nikoliv kvantitu.

 

Ing. Alena Vitásková v. r.

Předsedkyně IAV

 

 

 

 

 

 

Šlendrián, neznalost zákona, nebo součást zločineckého syndikátu?

By | Nezařazené | No Comments

POŽÁDALIL JSME O STANOVISKO PREMIÉRA ANDREJE BABIŠE

Občané se obracejí na Institut Aleny Vitáskové z.s. (IAV) a žádají, aby vymahatelnost práva a spravedlnosti platila pro všechny. Aby všichni státní zástupci znali zákony a svoji neznalost nezakrývali pod pláštíkem „právního názoru“ a s tím spojené beztrestnosti a zodpovědnosti za škody jimi způsobené. Nejedná se jen o neznalost zákonů, či jejich výklad, ale dokonce i v některých případech „objednaného“ stíhání, či nestíhání, kdy mohou takto konat s klidným vědomím své beztrestnosti. Žádáme nápravu systému, což jsme již mnohokráte u zákonodárců uplatnili.

Situace se jeví být neúnosná, proto jsme požádali, jak představitelé parlamentních stran, tak ministryni spravedlnosti Benešovou o nápravu a to v připravované novele zákona o státním zastupitelství. Dopis naleznete: www.institut-av.eu

„Podivného“ přístupu orgánů činných v trestním řízení (státních zástupců) jak z níže uvedeného vyplývá, si všímá dokonce Nejvyšší soud. Jeho citaci níže uvádíme z: Usnesení Nejvyššího soudu o zrušení a přikázání:

„Nejvyšší soud má potřebu na tomto místě ještě poznamenat, že se zřetelem na obecně vnímaný princip spravedlnosti, k jehož naplnění je právo společenským nástrojem, měla být patrně věnována orgány trestního řízení přinejmenším stejná pozornost osobám, činným v aktuální době rozhodovacích procesů o udělení či neudělení licencí pro fotovoltaické elektrárny, jako byla věnována osobám, majícím v časovém odstupu řádu roků zpětně posuzovat korektnost tehdejších rozhodnutí při ne zcela vyhraněných náhledech na právní stav věci.“

Závažnost této poznámky vnímáme o to citlivěji, když vláda Andreje Babiše zcela opomíjí devastující dopad fotovoltaického boomu na naše hospodářství a životní náklady obyčejných občanů a spoluúčastníky přípravy fotovoltaického boomu opětovně vrací do významných státních institucí na vedoucí pozice. Nesčetné dotazy veřejnosti na IAV v této věci neumíme zodpovědět a proto se obracíme otevřeným dopisem na předsedu vlády Andreje Babiše s níže uvedenými dotazy.

 1. Jak bude vláda řešit nevymahatelnost práva a spravedlnosti, ve které důležitou roli má nefunkční státní zastupitelství?
 2. Proč vláda jmenuje do vrcholných pozic ERÚ osoby jednoznačně spjaté s nechvalným „fotovoltaickým boomem“, dále bez praxe v energetice?
 3. Proč vláda zavádí podporu biometanu, ačkoliv jsme se doposud nevypořádali s fotovoltaickým tunelem a jeho devastujícími dopady na ekonomiku?
 4. Jaký dopad na životní prostředí má výroba biometanu?

Více viz otevřený dopis na premiéra Andreje Babiše, který je k dispozici na www.institut-av.eu

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV

Hlučín, dne 20. 10. 2019

Dopis – premiéru Babišovi – 20. 10. 2019

Zločinecký syndikát – likviduje Vitáskovou

By | Nezařazené | No Comments

Je to úsměvné, ale není to nadsázka. Zaměstnanec ČEZ Pavel Prokeš se zapojil do likvidace Vitáskové, podal trestní oznámení na to, že jmenovala do funkce místopředsedkyně ERÚ Veseckou, bývalou nejvyšší státní zástupkyni. Čeho se bál zločinecký syndikát? Že se budou lépe odhalovat ti, kteří v pozadí vlastní solární parky a vše si důkladně připravili?  Vesecká v těchto věcech byla profík, jak nalézat zločince. Vitásková byla zase profík přes energetiku. Vitásková – Vesecká byla pro zločinecký syndikát smrtelná kombinace, jak se v kuloárech hovořilo.

Co vše předcházelo, tak to si poslechněte ve filmu. Kromě toho že se zasmějete, tak se dovíte pravdu!

 

https://www.televizeseznam.cz/video/blanik/slunickari-232107

 

KAUZA OKD – CO SE UKRADLO, SE MUSÍ VRÁTIT

By | Nezařazené | No Comments

 • Vyšetřovací komise parlamentu ČR ke kauze OKD: trestně stíhat čtrnáct osob vč. Sobotky, Urbana, Dlouhého a další
 • Kdo bude stíhat, když policie i státní zastupitelství doposud nic závažného neodhalili
 • Je policie kompetentní šetřit, když jejich ministr vnitra Hamáček je členem Bakalova Aspenu
 • Jsou státní zástupci kompetentní stíhat, když po čtyřech létech stíhání premiéra a jeho rodiny zjistili, že změnili na věc právní názor

 

 

Kauza OKD – 13. 10. 2019

OTEVŘENÝ DOPIS – TOMIO OKAMUROVI

By | Nezařazené | No Comments

VÝZVA POSLANKYNÍM A POSLANCŮM,  kterým není lhostejné stanovení povinných regulovaných plateb za elektrickou energií pro spotřebitelé (občany, živnostníky, firmy) s tím, že tyto mohly být nižší, než regulátor určil, Vás všechny zdvořile žádáme, abyste ve veřejném zájmu sjednali nápravu.

 • Veřejnost má právo znát, o kolik mohly být ceny energií nižší, než regulátor (ERÚ) určil
 • Veřejnost má právo znát, zda jsou cenová rozhodnutí pro rok 2019 platná, přestože byla podepsána v rozporu s Energetickým zákonem. Zda jsou povinni takováto Cenová rozhodnutí (vydaná v rozporu se zákonem) akceptovat
 • Předmětná cenová rozhodnutí totiž nepodepsal ani předseda rady ERÚ (dr. Košťál), ani jím pověřený zástupce Ing. Krejcar (jak stanovuje energetický zákon)
 • Veřejnost má právo vědět, proč nedošlo doposud k nápravě

Okamura – otevřený dopis

Oldřich Lukáš – Má vlast

By | Nezařazené | No Comments

Má vlast není jen cyklus symfonických básní!

Vlast představuje bezpečí, jistotu a domov náš i našich blízkých. Je to místo, kde jsme se narodili

a žijeme, kde budujeme své životní zázemí, kde čerpáme energii, radost, štěstí a naději. Jde o území

nedotknutelné pro mocnosti zla, o dědictví, které chránili a velebili už předkové našich předků.

Naše domovina…viz příspěvek níže

Má vlast

 

 

 

CHAOS KOLEM CEN ENERGIÍ

By | Nezařazené | No Comments

 

 • Ústavní soud odmítl návrh poslanců, směřující ke snížení cen energií
 • Člen Rady ERÚ informoval veřejnost, že ceny energií mohly být pro letošní rok nižší
 • Cenové rozhodnutí nepodepsal předseda, ani místopředseda Rady ERÚ, což vyžaduje zákon
 • Ministr Havlíček navrhl odvolat členy Rady ERÚ za údajné zvýhodnění některých subjektů
 • Nikdo v tomto státě nechce situaci řešit, poškození spotřebitelé mají nárok na odškodnění

 

CHAOS KOLEM CEN ENERGIÍ – 29. 9. 2019